Ansvar

Materialet skal betragtes som generel information om udviklingen i de udbudte puljer. Der er således ikke tale om markedsføring af eller opfordring til investering i de pågældende puljer eller om generel investeringsrådgivning.

Hvor der anvendes informationer fra eksterne kilder, er det kilder, som kapitalforvalteren af puljerne anser som pålidelige. Information fra eksterne kilder er anvendt uden verificering.

Hverken kapitalforvalteren eller dit pengeinstitut er ansvarlige for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af materialet og/eller for direkte eller indirekte tab afledt af fejl eller mangler heri. Opmærksomheden henledes på, at historisk afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab.

Endvidere giver historisk data ingen sikker indikation af puljernes fremtidige udvikling, da puljernes afkast enten kan stige eller falde, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Fuld tilbagebetaling af investeret kapital er således ikke garanteret.

Du opfordres til at kontakte din sædvanlige investeringsrådgiver i dit pengeinstitut for individuel rådgivning om investering m.v. før køb eller salg af puljerne.;